ธนรติกุล พ. . . “ผลของคาราจีแนนต่อคุณภาพของเยลลี่ถั่วเหลืองเพาะงอก”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 215-24, doi:10.14456/jsse.2022.24.