คุณสุข ช. ., สุราวุธ เ. ., นาคเอี่ยม ส. ., และ นรดี จ. . “ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณสวนป่าสหกรณ์ตราดยางพารา จังหวัดตราด”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, น. 225-3, doi:10.14456/jsse.2022.25.