ช่างทอง ก., และ อรัญ ว. . “ความน่าจะเป็นของคุณสมบัติย้อนกลับบนกรุปการหมุนรูป”. 2022. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, น. 241-8, doi:10.14456/jsse.2022.28.