เทียบเกาะ อ., อริยะเชาว์กุล ก. ., อมตธงไชย ม., และ จารุจำรัส ป. . “การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแบบรวดเร็วโดยใช้อนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์ซุปเปอร์พาราแมกเนติกด้วยแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูง: การศึกษาเบื้องต้น”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, น. 191-0, doi:10.14456/jsse.2022.22.