วรรณพันธุ์ จ., และ ตาดี ส. “ผลเฉลยของสองสมการไดโอแฟนไทน์ n^{2x}+2^y=z^2 และ n^{2x}-2^y=z^2”. 2022. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, น. 236-40, doi:10.14456/jsse.2022.27.