สุภาษร ศ. “ส่วนหน้าของวารสาร”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, น. ก-ฌ, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/261038.