สุภาษร ศ. “ดัชนีผู้เขียน”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 5, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, น. 341-2, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/261081.