ชัยศิริถาวรกุล เ., และ ทองมูล ม. “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดแบบฮิวริสติกส์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), ปี 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 50-62, doi:10.14456/jsse.2023.6.