วรพงศ์พัชร์ ณ. การพัฒนาสื่อดิจิทัลและการพัฒนาโลโก้ข้าวไรซ์เบอรี่ วิสาหกิจชุมชนโครงการข้าวไรซ์เบอรี่จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยพระ จังหวัดนครปฐม. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 146–159, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSMBU/article/view/258468. Acesso em: 4 ต.ค. 2023.