วรพงศ์พัชร์ ณฐาพัชร์. 2022. “การพัฒนาสื่อดิจิทัลและการพัฒนาโลโก้ข้าวไรซ์เบอรี่ วิสาหกิจชุมชนโครงการข้าวไรซ์เบอรี่จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยพระ จังหวัดนครปฐม”. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 5 (2):146-59. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSMBU/article/view/258468.