[1]
วรพงศ์พัชร์ ณ., “การพัฒนาสื่อดิจิทัลและการพัฒนาโลโก้ข้าวไรซ์เบอรี่ วิสาหกิจชุมชนโครงการข้าวไรซ์เบอรี่จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยพระ จังหวัดนครปฐม”, jssmbu, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 146–159, ธ.ค. 2022.