วรพงศ์พัชร์ ณ. “การพัฒนาสื่อดิจิทัลและการพัฒนาโลโก้ข้าวไรซ์เบอรี่ วิสาหกิจชุมชนโครงการข้าวไรซ์เบอรี่จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยพระ จังหวัดนครปฐม”. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 146-59, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSMBU/article/view/258468.