[1]
เจนวิทยาโรจน์ ณ. 2023. การตอบสนองของราคาของหุ้นที่ถูกปรับเข้าและออกจากดัชนี SET 50 : หลักฐานเชิงประจักษ์ล่าสุด. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์. 17, 26 (มิ.ย. 2023), 18–36.