[1]
นันไชยแก้ว ว. 2023. การพยากรณ์ดัชนีพลังงาน MSCI ด้วยแบบจำลอง SARIMA. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์. 17, 26 (มิ.ย. 2023), 37–53.