[1]
เปรมพาณิชย์นุกูล ว. และ แสงบุญ ก. 2023. ผลกระทบของการวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขายที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม . วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์. 17, 26 (มิ.ย. 2023), 54–71.