[1]
แก้วกงพาน ศ. และ เรืองเชิงชุม ป. 2023. การปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์. 17, 26 (มิ.ย. 2023), 72–88.