[1]
ปิยะจิตเมตตา ป. และ เศรษฐปราโมทย์ ย. 2023. การจัดสรรพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัตโดยแบบจำลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ : กรณีตลาดการเงินไทย. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์. 17, 26 (มิ.ย. 2023), 89–116.