[1]
เจียรสุคนธ์ ป. และ สุขีชีพ มอสส์ ส. 2023. รูปแบบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีนิติวิทยาในประเทศไทย. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์. 17, 27 (ธ.ค. 2023), 88–119. DOI:https://doi.org/10.14456/kab.2023.11.