(1)
เจนวิทยาโรจน์ ณ. การตอบสนองของราคาของหุ้นที่ถูกปรับเข้าและออกจากดัชนี SET 50 : หลักฐานเชิงประจักษ์ล่าสุด. KAB Journal 2023, 17, 18-36.