(1)
นันไชยแก้ว ว. การพยากรณ์ดัชนีพลังงาน MSCI ด้วยแบบจำลอง SARIMA. KAB Journal 2023, 17, 37-53.