(1)
เปรมพาณิชย์นุกูล ว.; แสงบุญ ก. ผลกระทบของการวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขายที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม. KAB Journal 2023, 17, 54-71.