(1)
แก้วกงพาน ศ.; เรืองเชิงชุม ป. การปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0. KAB Journal 2023, 17, 72-88.