(1)
ปิยะจิตเมตตา ป.; เศรษฐปราโมทย์ ย. การจัดสรรพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัตโดยแบบจำลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ : กรณีตลาดการเงินไทย. KAB Journal 2023, 17, 89-116.