(1)
เจียรสุคนธ์ ป.; สุขีชีพ มอสส์ ส. รูปแบบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีนิติวิทยาในประเทศไทย. KAB Journal 2023, 17, 88-119.