เจียรสุคนธ์ ป., & สุขีชีพ มอสส์ ส. (2023). รูปแบบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีนิติวิทยาในประเทศไทย. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, 17(27), 88–119. https://doi.org/10.14456/kab.2023.11