เบ็ญฤทธิ์ ป.; ปานรอด ว.; อุเซ็ง น. เพิ่มความสนุก ประโยชน์ และลดความเสี่ยง สามารถยกระดับความตั้งใจในการยอมรับการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในยุคโควิค 19. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, Bangkok, Thailand, v. 17, n. 26, p. 1–17, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/256701. Acesso em: 17 เม.ย. 2024.