เจนวิทยาโรจน์ ณ. การตอบสนองของราคาของหุ้นที่ถูกปรับเข้าและออกจากดัชนี SET 50 : หลักฐานเชิงประจักษ์ล่าสุด. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, Bangkok, Thailand, v. 17, n. 26, p. 18–36, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/257718. Acesso em: 17 เม.ย. 2024.