นันไชยแก้ว ว. การพยากรณ์ดัชนีพลังงาน MSCI ด้วยแบบจำลอง SARIMA. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, Bangkok, Thailand, v. 17, n. 26, p. 37–53, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/258125. Acesso em: 17 เม.ย. 2024.