เปรมพาณิชย์นุกูล ว.; แสงบุญ ก. ผลกระทบของการวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขายที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม . วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, Bangkok, Thailand, v. 17, n. 26, p. 54–71, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/258145. Acesso em: 17 เม.ย. 2024.