แก้วกงพาน ศ.; เรืองเชิงชุม ป. การปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, Bangkok, Thailand, v. 17, n. 26, p. 72–88, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/258812. Acesso em: 17 เม.ย. 2024.