ปิยะจิตเมตตา ป.; เศรษฐปราโมทย์ ย. การจัดสรรพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัตโดยแบบจำลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ : กรณีตลาดการเงินไทย. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, Bangkok, Thailand, v. 17, n. 26, p. 89–116, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/259134. Acesso em: 20 เม.ย. 2024.