เจียรสุคนธ์ ป.; สุขีชีพ มอสส์ ส. รูปแบบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีนิติวิทยาในประเทศไทย. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, Bangkok, Thailand, v. 17, n. 27, p. 88–119, 2023. DOI: 10.14456/kab.2023.11. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/260921. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.