เบ็ญฤทธิ์ ปาริชาติ, ปานรอด วรพจน์, และ อุเซ็ง นุรซาร์ฮิดาห์. 2023. “เพิ่มความสนุก ประโยชน์ และลดความเสี่ยง สามารถยกระดับความตั้งใจในการยอมรับการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในยุคโควิค 19”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 17 (26). Bangkok, Thailand:1-17. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/256701.