เจนวิทยาโรจน์ ณัฐวุฒิ. 2023. “การตอบสนองของราคาของหุ้นที่ถูกปรับเข้าและออกจากดัชนี SET 50 : หลักฐานเชิงประจักษ์ล่าสุด”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 17 (26). Bangkok, Thailand:18-36. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/257718.