นันไชยแก้ว วิษณุเดช. 2023. “การพยากรณ์ดัชนีพลังงาน MSCI ด้วยแบบจำลอง SARIMA”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 17 (26). Bangkok, Thailand:37-53. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/258125.