เปรมพาณิชย์นุกูล วราพร, และ แสงบุญ กฤตยา. 2023. “ผลกระทบของการวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขายที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 17 (26). Bangkok, Thailand:54-71. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/258145.