แก้วกงพาน ศรัทธาชัย, และ เรืองเชิงชุม ปณัทพร. 2023. “การปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 17 (26). Bangkok, Thailand:72-88. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/258812.