ปิยะจิตเมตตา ปวเรศ, และ เศรษฐปราโมทย์ ยุทธนา. 2023. “การจัดสรรพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัตโดยแบบจำลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ : กรณีตลาดการเงินไทย”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 17 (26). Bangkok, Thailand:89-116. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/259134.