เจียรสุคนธ์ ปิยาภิศักดิ์, และ สุขีชีพ มอสส์ สุภาวดี. 2023. “รูปแบบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีนิติวิทยาในประเทศไทย”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 17 (27). Bangkok, Thailand:88-119. https://doi.org/10.14456/kab.2023.11.