เจียรสุคนธ์ ป. และ สุขีชีพ มอสส์ ส. (2023) “รูปแบบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีนิติวิทยาในประเทศไทย”, วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์. Bangkok, Thailand, 17(27), น. 88–119. doi: 10.14456/kab.2023.11.