[1]
เจนวิทยาโรจน์ ณ., “การตอบสนองของราคาของหุ้นที่ถูกปรับเข้าและออกจากดัชนี SET 50 : หลักฐานเชิงประจักษ์ล่าสุด”, KAB Journal, ปี 17, ฉบับที่ 26, น. 18–36, มิ.ย. 2023.