[1]
นันไชยแก้ว ว., “การพยากรณ์ดัชนีพลังงาน MSCI ด้วยแบบจำลอง SARIMA”, KAB Journal, ปี 17, ฉบับที่ 26, น. 37–53, มิ.ย. 2023.