[1]
เปรมพาณิชย์นุกูล ว. และ แสงบุญ ก., “ผลกระทบของการวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขายที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม ”, KAB Journal, ปี 17, ฉบับที่ 26, น. 54–71, มิ.ย. 2023.