[1]
แก้วกงพาน ศ. และ เรืองเชิงชุม ป., “การปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0”, KAB Journal, ปี 17, ฉบับที่ 26, น. 72–88, มิ.ย. 2023.