[1]
เจียรสุคนธ์ ป. และ สุขีชีพ มอสส์ ส., “รูปแบบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีนิติวิทยาในประเทศไทย”, KAB Journal, ปี 17, ฉบับที่ 27, น. 88–119, ธ.ค. 2023.