เบ็ญฤทธิ์ ป., ปานรอด ว., และ อุเซ็ง น. “เพิ่มความสนุก ประโยชน์ และลดความเสี่ยง สามารถยกระดับความตั้งใจในการยอมรับการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในยุคโควิค 19”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, ปี 17, ฉบับที่ 26, มิถุนายน 2023, น. 1-17, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/256701.