เจนวิทยาโรจน์ ณ. “การตอบสนองของราคาของหุ้นที่ถูกปรับเข้าและออกจากดัชนี SET 50 : หลักฐานเชิงประจักษ์ล่าสุด”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, ปี 17, ฉบับที่ 26, มิถุนายน 2023, น. 18-36, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/257718.