นันไชยแก้ว ว. “การพยากรณ์ดัชนีพลังงาน MSCI ด้วยแบบจำลอง SARIMA”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, ปี 17, ฉบับที่ 26, มิถุนายน 2023, น. 37-53, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/258125.