แก้วกงพาน ศ., และ เรืองเชิงชุม ป. “การปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการลดความสูญเปล่าจากการผลิตหน้าต่างอลูมิเนียม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, ปี 17, ฉบับที่ 26, มิถุนายน 2023, น. 72-88, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/258812.