ปิยะจิตเมตตา ป., และ เศรษฐปราโมทย์ ย. “การจัดสรรพอร์ตการลงทุนเชิงพลวัตโดยแบบจำลองการเปลี่ยนระบบแบบมาร์คอฟ : กรณีตลาดการเงินไทย”. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, ปี 17, ฉบับที่ 26, มิถุนายน 2023, น. 89-116, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KAB/article/view/259134.